»

New archived articles by Valentin Lobyshev, Svetlana Kutuzova

Uncategorized — ilyamartch @ 6:47 pm

Two YPT-themed articles are scanned were collected and scanned by Alexei Krotov for the IYPT Archive.

[+] S. N. Kutuzova. Issledovatelskaja rabota pri podgotovke k “Turniru junyh fizikov” // Fizika v shkole, no. 1, 2006, str. 37-42 ISSN 0130-5522 [pdf]

[+] V. I. Lobyshev. TUF-96: zadachi rossijskogo i mezhdunarodnogo TUFov-96 // FPS, no. 5, 1996, str. 3 ISSN 2077-6578 [jpg]

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
(c) 2019 blog.ilyam.org | powered by WordPress with Barecity